Civinity veic papildu pasākumus, kas nodrošinās vēl lielāku ilgtspējības un tehnoloģiju attīstību

2023.03.13

Civinity veic papildu pasākumus, kas nodrošinās vēl lielāku ilgtspējības un tehnoloģiju attīstību

Ņemot vērā strauji augošos ilgtspējas standartus, uzņēmumu grupa Civinity prezentē Ilgtspējas stratēģiju, kas tika uzsākta pagājušā gada otrā ceturkšņa sākumā. Jaunajā rīcības plānā ir paredzētas ilgtspējas pasākumu prioritātes un konkrēti mērķi, pēc kuriem uzņēmums centīsies konsekventi uzlabot savu vides, sociālo un ekonomisko (ESG) ietekmi uz vidi. Plānots, ka tuvāko trīs gadu laikā tas būtiski veicinās zaļas nākotnes veidošanu un straujāku inovatīvā biznesa attīstību Lietuvā un pasaulē.

Savukārt “Civinity” komanda veica nozīmīguma novērtējumu, kura rezultāti kļuva par Ilgtspējas stratēģijas pamatu, nodrošinot, ka uzņēmums par prioritāti izvirza tieši tās darbības jomas, kurās var panākt vislielākās pozitīvās pārmaiņas. Ņemot vērā uzņēmuma darbinieku, klientu un citu ieinteresentu pušu viedokļus un vajadzības ilgtspējas jautājumos, tika nolemts pievērsties galvenokārt inovāciju attīstībai, cīņai pret klimata pārmaiņām, kā arī ilgtspējīgas un kvalitatīvas darba vides veidošanai un ar vadību saistītās prakses pilnveidošanai. Īstenojot 2023.–2025. gada Ilgtspējas stratēģiju, “Civinity” mērķis ir sniegt ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

“ESG principus mūsdienu pasaulē nevar nobīdīt malā, tiem jākļūst par uzņēmuma stratēģijas neatņemamu sastāvdaļu, un mums ESG darbība ir jāuztver tikpat nopietni kā darbības vai finanšu rādītāji. Priecājamies, ka “Civinity” grupas darbinieki, partneri un akcionāri aktīvi piedalās un veicina ilgtspējas principu pielietošanu organizācijā, nevis raugās uz to kā izdevumu rindu,” saka “Civinity” grupas finanšu direktors Giedrius Jakubauskas.

Samazinās videi kaitīgu pasākumu izmantošanu

Pamatojoties uz veiktā novērtējuma rezultātiem, vides aizsardzības jomā uzņēmums koncentrēsies uz klimata pārmaiņām, galveno uzmanību pievēršot energoefektivitātei un oglekļa emisiju samazināšanai. To īstenojot, paredzēts mazāk enerģijas patērēt biznesa pakalpojumu un preču nodrošināšanai, vienlaikus samazinot uzņēmuma darbības rezultātā radīto siltumnīcefekta gāzu daudzumu.

Tā kā valsts mērķis ir samazināt transporta nozares ietekmi uz klimata pārmaiņām un vides gaisa piesārņojumu, “Civinity” mērķis būs pakāpeniski atteikties no fosilā kurināmā izmantošanas transportā, aizstājot to ar alternatīvām degvielām vai palielinot nepiesārņojošu transportlīdzekļu izmantošanu.

Uzņēmums arī paredzējis nodrošināt, ka 80 % elektroenerģijas iepirks no atjaunojamiem avotiem. Šie mērķi tiek īstenoti saskaņā ar Eiropas Zaļā kursa un Parīzes nolīguma nosacījumiem, saskaņā ar kuriem “Civinity” kopā ar citiem Lietuvas uzņēmumiem ir apņēmies līdz 2050. gadam sasniegt nulles CO2 emisiju līmeni.

Labāki darba apstākļi un uzmanība sabiedrībai

Stratēģisko sociālo mērķu galvenā joma ir darba apstākļu uzlabošana, kas nepieciešama drošas un komfortablas darba vides veidošanai. Rūpes par mūsu darbiniekiem ir viens no galvenajiem “Civinity” darbības principiem, tādēļ plānots meklēt efektīvākos pasākumus, kas stiprinātu darbinieku emocionālo labsajūtu un kopējo apmierinātību ar darbu. Šim nolūkam uzņēmums organizēs apmācības, kā pārvaldīt stresu un izvairīties no veselībai kaitīgas izdegšanas sindroma, piedāvās jaunas mācīšanās un attīstības iespējas, un sola iesaistīt darbiniekus lēmumu pieņemšanas procesos. Tāpat plānots panākt spēcīgāku dzimumu līdztiesību, samazinot darba samaksas atšķirību starp vīriešiem un sievietēm, kā arī algu atšķirību starp kolēģiem dažādos amatos.

Daļa no 2023.-2025.gada Ilgtspējas stratēģijas mērķiem ir vērsta arī uz plašu sabiedrību – “Civinity” turpinās attīstīties un dot ieguldījumu dažādās sociālās atbildības iniciatīvās, kuras jau veiksmīgi īstenojis kopā ar citiem valsts uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Viens no šādiem piemēriem ir biznesa pagājušā gada rudenī aizsāktais sociālais hakatons “Smartuoliai”, kas veicina bērnu un jauniešu emocionālā intelekta attīstību, kas ir īpaši svarīgs, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas psiholoģiskās veselības jomā.

Šobrīd arī “Civinity” pievienojas šī gada janvārī galvaspilsētas pašvaldības prezentētajam projektam “Viļņa ir skola”, kura mērķis ir popularizēt mācīšanos ārpus klases, daļu no stundām pārceļot uz dažādām pilsētas telpām, tostarp uz jauno “Civinity” biroja amfiteātri. Viļņas skolēni tiks aicināti lasīt paziņojumus, sagatavot projektu prezentācijas un simulācijas.

Uzņēmums arī apņemas turpināt konsekventi sniegt nepieciešamo atbalstu vietējām kopienām, daļu resursu novirzot pilsētas renovācijai un vides apsaimniekošanai.

Inovācijas klientu ērtībām

Vēl viena darbības prioritāte, kas noteikta Ilgtspējas stratēģijā 2023-2025, ir pozitīva ekonomiskā ietekme un laba pārvaldības prakse, ko “Civinity” integrēs kopējā biznesa stratēģijā. Tuvākajos gados plānots vēl vairāk līdzekļu novirzīt pasākumiem, kas nodrošina darbinieku, klientu un partneru personas datu drošību, un veikt pasākumus, lai novērstu korupciju un kukuļdošanu.

Tomēr aptaujas liecina, ka pakalpojumu efektivitāte “Civinity” klientiem ir viens no būtiskākajiem aspektiem ilgtspējas kontekstā, tāpēc tuvākajā nākotnē gaidāma inovatīvu risinājumu pielietošana. Viens no šādiem soļiem ir operāciju digitalizācija, kas ne tikai nodrošinās raitāku un produktīvāku uzņēmuma komandas darbu, bet arī uzlabos attiecības ar klientiem, tiecoties uz pēc iespējas skaidrāku savstarpējo komunikāciju. Pēc klientu vajadzību izvērtēšanas uzņēmums atvēlēs līdzekļus arī sociālo pabalstu paketei, kurai vajadzētu parādīties nākamgad un papildināt jau esošo šādu pabalstu paketi darbiniekiem.

Visbeidzot, lai piedāvātu saviem klientiem augstākajiem tirgus standartiem atbilstošus pakalpojumus, “Civinity” turpinās investēt PropTech (angļu property technology) uzņēmumos, tādējādi sniedzot ieguldījumu nekustamā īpašuma tehnoloģiju straujākā attīstībā Baltijas valstīs.

Par uzņēmumu grupu Civinity:

 “Civinity ir viena no lielākajām ēku uzturēšanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijas valstīs. Uzņēmums apvieno vairāk nekā 40 uzņēmumus, kas pārrauga 13,5 milj kv. m. dzīvojamās, komerciālās ēkas un uzkopšanas zonas un ir uzstādījis vairākus tūkstošus inženiersistēmu dažādās Eiropas pilsētās. Civinity komandā Lietuvā, Latvijā un Lielbritānijā strādā 2000 darbinieku. 2021. gada oktobra vidū Civinity veiksmīgi izplatīja 8 milj EUR obligāciju emisiju, tās ir iekļautas Nasdaq Vilnius obligāciju sarakstā.