ESG policy

Mērķis

Šīs politikas mērķis ir definēt vispārējos principus un nodrošināt pamatu Civinity grupas uzņēmējdarbības kultūrai un praksei, kā arī pieejai korporatīvajai atbildībai vides, sociālajā un pārvaldības (VSP) jomā.

Piemērošanas joma

Šī politika attiecas uz Civinity grupas uzņēmējdarbību visās valstīs, kurās darbojas Civinity grupa. Šī politika attiecas uz visiem Civinity grupas darbiniekiem un darbiniekiem, kuri nav pastāvīgi darbinieki un kuri strādā grupas vārdā. Šī politika attiecas arī uz visiem partneriem, klientiem un citām ieinteresētajām personām, kurām ir attiecības ar uzņēmumu.

Terminoloģija

Darbinieks ir persona, kurai ir darba attiecības ar Civinity grupu, tostarp vadītāji, augstākā līmeņa vadītāji, valdes locekļi.

VSP ir vides, sociālās un pārvaldības jomas.

Politika ir Civinity grupas VSP politika; šis dokuments.

Mātesuzņēmums ir Civinity, AB (juridiskās personas kods 302247881).

Grupa ir Mātesuzņēmums un tā meitasuzņēmumi (tostarp zemāka līmeņa meitasuzņēmumi), arī meitasuzņēmumi, kuru galvenie biroji atrodas ārvalstīs un kuros tam tieši un/vai netieši pieder balsstiesību vairākums vai kuros tam var tieši vai netieši būt dominējoša ietekme.

Ilgtspējas stratēģija ir konkrēti mērķi un prioritārs darbību kopums, par ko panākta vienošanās attiecībā uz Civinity grupas būtisku vides, sociālo un pārvaldības jomu īstenošanu.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir vienošanās, ko 2015. gadā panāca visas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis par kopīgu globālās attīstības programmu līdz 2030. gadam. Tās pamatā ir 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas ietver centienus panākt mieru, labklājību un visaptverošu cilvēces un planētas labklājību tagad un nākotnē, kā arī veicināt partnerību šo mērķu sasniegšanai.

Eiropas Zaļais kurss ir rīcības plāns, ko Eiropas Komisija iesniedza 2019. gada 11. decembrī un kura mērķis ir līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo kontinentu, veicināt ekonomiku, uzlabot cilvēku veselību un dzīves kvalitāti, rūpēties par dabu un neatstāt nevienu novārtā.

Parīzes nolīgums ir vienošanās starp valstīm, lai stiprinātu globālo reakciju uz klimata pārmaiņu radītajiem draudiem. Tā mērķis ir ierobežot Zemes vidējās temperatūras paaugstināšanos līdz 2 °C, salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni, un turpināt censties ierobežot Zemes vidējās temperatūras paaugstināšanos, lai tā nepārsniegtu 1,5 °C.

Ilgtspējas principi

Civinity grupa definē savu ietekmi uz ilgtspēju, koncentrējoties uz četrām galvenajām stratēģiskajām jomām:

 • Rīcība klimata jomā. Samazināt produktu un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās enerģijas daudzumu, vienlaikus samazinot arī uzņēmuma darbības rezultātā radīto siltumnīcefekta gāzu daudzumu.
 • Rūpes par darbiniekiem. Drošas un ērtas darba vides radīšana, dažādu attīstības iespēju nodrošināšana un darba un procesu organizēšana, lai nodrošinātu darbinieku apmierinātību un labsajūtu. Taisnīga atalgojuma nodrošināšana, darbinieku iespēju palielināšana un darbinieku noturēšana.
 • Pakalpojumu kvalitāte & efektivitāte. Sniegt pakalpojumus inovatīvā, efektīvā,resursus taupošā veidā un censties nodrošināt augstas kvalitātes un nepārtrauktu pakalpojumu uzlabošanu, lai sniegtu lielāku labumu klientiem.
 • Labas pārvaldības prakse. Veikt pasākumus, lai novērstu korupciju un kukuļošanu un aizsargātu klientu, darbinieku un partneru personas datus. VSP aspektu iekļaušana korporatīvās pārvaldības praksē.

Ar savām stratēģiskajām aktivitātēm Civinity grupa arī cenšas sniegt pozitīvu ieguldījumu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, koncentrējoties uz šādiem mērķiem:

3 – Laba veselība un labklājība

7 – Pieejama un tīra enerģija

8 – Pienācīgs darbs un ekonomikas izaugsme

9 – Rūpniecība, inovācija un infrastruktūra

10 – Nevienlīdzības mazināšana

13 – Rīcība klimata jomā

16 – Miers, taisnīgums un spēcīgas iestādes

Organizācija apņemas aizsargāt vidi, cilvēkus un sabiedrību, atbildīgi pārvaldot savu darbību, pildot vides un sociālās saistības un aktīvi strādājot pie šajā dokumentā aplūkotajiem jautājumiem.

1.   Vides jautājumi

Civinity grupa veicina Eiropas Zaļā darījuma un Parīzes nolīguma īstenošanu, apņemoties līdz 2050. gadam samazināt CO2 neto emisijas līdz nullei.

1.1  Efektīva enerģijas izmantošana

Galvenais mērķis šajā jomā ir samazināt produktu un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās enerģijas daudzumu.

 • Biroja uzturēšanai mēs pērkam enerģiju no videi draudzīgiem avotiem.
 • Mēs izmantojam LED energotaupības sistēmas biroja apgaismojumam.

1.2  Oglekļa nospiedums 

Lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi, oglekļa emisijas uzraudzība ir ļoti svarīga. Civinity grupai tas nozīmē samazināt uzņēmuma darbības rezultātā radīto siltumnīcefekta gāzu daudzumu.

 • Mēs cenšamies uzraudzīt savu oglekļa dioksīda pēdu, aprēķinot siltumnīcefekta gāzu emisijas (1. un 2. tvērums) saskaņā ar SEG protokolu.
 • Mēs esam apņēmušies līdz 2050. gadam panākt nulles SEG emisijas līmeni visā vērtību ķēdē.
 • Mēs esam lepni Tech Zero UK biedri, kas apliecina mūsu apņemšanos virzīties uz neto nulles līmeni.

2.   Sociālie aspekti

 Zemāk ir sniegts pārskats par Civinity grupas nostāju attiecībā uz organizācijas sociālajiem aspektiem. Mūsu mērķis ir radīt darbiniekiem drošu un ērtu darba vidi. Mūsu mērķis ir nodrošināt dažādas attīstības iespējas un organizēt darbu un citus procesus tā, lai nodrošinātu darbinieku apmierinātību un labsajūtu. Rūpējoties par saviem darbiniekiem, mēs nodrošinām stingru atbilstību spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem un standartiem un piemērojam taisnīgas atlīdzības principus, lai nodrošinātu darbinieku noturēšanu.

2.1  Labi darba apstākļi un labklājība

Drošas un ērtas darba vides radīšana ir viena no Civinity grupas galvenajām prioritātēm. Turklāt uzņēmums pievērš uzmanību arī darba un procesu organizēšanai, lai nodrošinātu darbinieku apmierinātību un labsajūtu.

 • Mēs saviem darbiniekiem piedāvājam individualizētus pabalstu komplektus. Tas ietver, bet neaprobežojas ar veselības apdrošināšanu, garīgās veselības lietotnēm/konsultācijām, papildu mācību budžetu u.t.t.

2.2  Apmācības un attīstības iespējas

Viens no galvenajiem Civinity grupas mērķiem ir nodrošināt visiem darbiniekiem iespēju pastāvīgi attīstīt savas prasmes. Mēs to darām, īstenojot šādus pasākumus:

 • Nodrošināt darba apmācību visiem darbiniekiem. Atkarībā no karjeras ceļa un darba vajadzībām ir pieejamas individuālas, korporatīvas un specializētas apmācības.

2.3  Veselība un drošība

Mūsu mērķis ir nodrošināt darbinieku drošību, ievērot noteikumus un procedūras, lai novērstu nelaimes gadījumus un traumas darba vietās un sabiedriskā vidē. Tāpēc mēs ievērojam šādus principus:

 • Mēs nodrošinām atbilstošu kontroli pār veselības un drošības riskiem, kas mūsu darbiniekiem rodas mūsu darba aktivitāšu laikā.
 • Mēs nepārtraukti veicam pasākumus, lai nodrošinātu, ka negadījumi neatkārtojas .
 • Mūsu procesi nodrošina, ka darbinieki tiek apmācīti saskaņā ar jaunākajiem noteikumiem, lai ievērotu veselības un drošības standartus.

2.4  Taisnīgs atalgojums

Civinity grupas mērķis ir nodrošināt taisnīgu atalgojumu visiem darbiniekiem un partneriem, kā arī papildu stimulus, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem. Mēs ievērojam šādus principus:

 • Mēs garantējam vienādu atalgojumu par vienādu darbu bez diskriminācijas rases, vecuma, amata, dzimuma, ādas krāsas , reliģijas, izcelsmes valsts vai invaliditātes dēļ.
 • Visos ar atalgojumu saistītajos jautājumos mēs ievērojam visus vietējos noteikumus un normas.

2.5  Darbinieku iesaiste un pilnvarošana

Mēs rūpējamies par darbinieku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, nodrošinām viņiem iespēju pieņemt neatkarīgus lēmumus un dodam brīvību tos īstenot. Mēs nodrošinām, ka:

 • Mēs regulāri aptaujājam savus darbiniekus par viņu apmierinātību ar darbu un izvirzām stratēģiskus mērķus, lai to uzlabotu.
 • Mēs nodrošinām, ka mūsu darbinieki var un tiek mudināti atbalstīt mūsu ilgtspējības saistības un iesaistīties, kur viņi vēlas.
 • Mēs īstenojam iekšējās vēstniecības programmu, kas ļauj darbiniekiem iesaistīties iekšējās aktivitātēs un dalīties savās pārdomās par iekšējiem organizatoriskajiem procesiem.
 • Mēs veicinām autonomu lēmumu pieņemšanas procesu.

2.6  Darbinieku noturēšana un pieņemšana darbā

Mūsu ilgtermiņa mērķis ir novērst darbinieku mainību, piesaistīt piemērotus kandidātus un investēt nākotnes talantos.

 • Mēs cenšamies būt augstākās klases darba devējs, kas apzinās katra darbinieka un vadītāja potenciālu un attīsta viņu prasmes un kompetences, nodrošinot regulāru apmācību.
 • Mēs regulāri strādājam pie darbinieku mainības samazināšanas plāniem.
 • Mēs sadarbojamies ar vietējām skolām un universitātēm, lai attīstītu talantus.

3.   Ekonomiskie aspekti 

Zemāk ir sniegts pārskats par Civinity grupas nostāju attiecībā uz mūsu ekonomisko ilgtspēju. Mūsu mērķis ir ilgtspējīga un līdzsvarota biznesa attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti un nodrošinot konkurētspējas priekšrocības, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus.

3.1  Pakalpojumu efektivitāte

Civinity grupas galvenais mērķis šajā jomā ir sniegt pakalpojumus inovatīvā, efektīvā un resursus taupošā veidā.

 • Mēs cenšamies nodrošināt resursu (enerģijas, darbaspēka , laika) efektivitāti un ilgtspējību visās mūsu darbībās.
 • Mēs nepārtraukti meklējam un ieviešam digitālos risinājumus, lai uzlabotu efektivitāti.
 • Mēs ieguldām līdzekļus uzņēmumos un risinājumos, kas samazina mūsu ietekmi un uzlabo mūsu ilgtspējas rādītājus.

3.2  Konkurences priekšrocības (pakalpojumu kvalitāte)

Viena no Civinity grupas stratēģiskajām prioritātēm ir augstas kvalitātes un nepārtraukta pakalpojumu uzlabošana, lai klientiem sniegtu lielāku labumu.

 • Mēs cenšamies uzturēt vienmēr augstus kvalitātes standartus atbilstoši mūsu klientu prasībām.
 • Mēs piešķiram lielu nozīmi klientu apmierinātībai un cenšamies nodrošināt skaidru un efektīvu saziņu ar klientiem.
 • Mēs radām pievienoto vērtību saviem klientiem, piedāvājot inovatīvus pakalpojumus, kas palīdz uzlabot klientu energoefektivitāti un ilgtspēju.
 • Mēs cenšamies būt atbildīgi kopienu, kurās darbojamies, locekļi un cenšamies atklāti un godīgi iesaistīties kopienās, kur būtiska ir sadarbība, sociālā iekļaušana un uzklausīšana.

4.   Pārvaldība

Attīstot savu uzņēmējdarbību, Civinity grupa nodrošina ilgtspēju, ievērojot piemērojamos likumus, noteikumus un standartus, kā arī aizsargājot mūsu klientu, darbinieku un partneru personas datus.

4.1  Atbilstība un korupcijas novēršana

Attīstot uzņēmējdarbību, Civinity grupa cenšas ievērot visus attiecīgos likumus, vadlīnijas, normas un noteikumus. Uzņēmums īsteno nulles tolerances pieeju pret kukuļošanu un korupciju.

 • Mēs nodrošinām stingru atbilstību spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem, standartiem un mūsu iekšējo un ārējo ieinteresēto personu prasībām.
 • Mēs sniedzam atbalstu darbiniekiem un uzturam atklātu dialogu par Civinity grupas ētisko vērtību izpratni un ievērošanu.
 • Mēs nepieļaujam nekāda veida korupciju neatkarīgi no tās formas vai pakāpes.
 • Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai novērstu kukuļošanu un korupciju attiecībās ar mūsu piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem biznesa partneriem.

4.2  Datu aizsardzība 

Civinity grupai ir ļoti svarīga tās klientu un darbinieku personas datu, kā arī klientu un trešo personu uzņēmējdarbības datu aizsardzība un drošība.

 • Mēs aizsargājam personas un uzņēmuma datus, izmantojot stingrus iekšējos drošības pasākumus un politiku.
 • Mēs nodrošinām atbilstību ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām.

5.   VSP principu īstenošanas pasākumi

5.1  Īstenošanas pasākumi

Saskaņā ar šīs politikas principiem tiek identificēti vides, sociālo un pārvaldības jomu būtiskie temati, noteikti VSP mērķi un formulēti uzdevumi, kas pēc būtības tiek integrēti Civinity grupas vispārējos uzņēmējdarbības plānos. Rezultātus periodiski uzrauga, un procesus revidē, novērtējot darbību saskaņā ar iekšējiem un ārējiem standartiem.

Civinity grupa apņemas regulāri pārskatīt savu ilgtspējības darbību ietekmi uz vidi, sociālo un ekonomisko ietekmi un prioritātes (būtiskuma novērtējums), ņemot vērā ieinteresēto personu vēlmes un jaunāko pieejamo zinātnisko informāciju.

5.2  Atbildīgās amatpersonas

Anonīmus ziņojumus par iespējamiem VSP politikas pārkāpumiem var iesniegt pa e-pastu  [email protected].

Civinity grupa īsteno visus pasākumus, lai aizsargātu personas, kas ziņo par politikas pārkāpumiem, no jebkādām negatīvām sekām: iepriekš minētajai e-pasta adresei var piekļūt tikai ieceltā amatpersona, kas uzņemas pienākumu neizpaust ziņotāju identitāti nevienam darbiniekam vai citai trešajai personai.

Visus paziņojumus par iespējamiem politikas pārkāpumiem pienācīgi pārbauda Civinity, AB ieceltas personas.

6.   Nobeiguma noteikumi

 • Politiku apstiprina un groza ar Civinity grupas valdes lēmumu.
 • Civinity, AB ieceltais ierēdnis ir atbildīgs par ikgadēju politikas pārskatīšanu un, ja nepieciešams, tās atjaunināšanu.
 • Katrs Civinity grupas darbinieks ir atbildīgs par Civinity grupas Ilgtspējas stratēģijā noteikto VSP principu ievērošanu.
 • Par šīs politikas pasākumu īstenošanu un kontroli ir atbildīgas Civinity, AB ieceltās amatpersonas.
 • Ar šo politiku jāiepazīstina visi Grupas darbinieki, un katram no viņiem savā darbā jāpiemēro šīs politikas principi.
 • Politika ir publiski pieejama Civinity grupas uzņēmumu tīmekļa vietnēs.
 • Politiku piemēro tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar ES tiesību aktiem un/vai citiem Lietuvas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.