ESG politika

Tikslas

Šios politikos tikslas – apibrėžti bendruosius principus ir suteikti pagrindą „Civinity“ grupės verslo kultūrai ir praktikai, taip pat požiūriui į įmonių atsakomybę aplinkosaugos, socialinės ir valdymo (angl. ESG) srityse.

Aprėptis

Politika taikoma ir apima „Civinity“ grupės verslo veiklą visose šalyse, kuriose veikia „Civinity“ grupė. Ši Politika taikoma visiems „Civinity“ grupės ir nenuolatiniams darbuotojams, dirbantiems Grupės vardu. Ši Politika taip pat taikoma visiems partneriams, klientams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, kurie palaiko ryšius su įmone.

Apibrėžtys

Darbuotojas – tai asmuo, susijęs darbo santykiais su „Civinity“ grupe, įskaitant vadovus, aukščiausio lygio vadovus, valdybos narius.

ESG – tai aplinkosaugos, socialinė ir valdymo sritys.

Politika – tai „Civinity“ grupės ESG politika; šis dokumentas.

Patronuojančioji įmonė – tai AB „Civinity“ (juridinio asmens kodas 302247881).

Grupė – tai Patronuojančioji įmonė ir jos dukterinės įmonės (įskaitant žemesnio lygio dukterines įmones), taip pat dukterinės įmonės, kurių pagrindinės buveinės yra užsienio šalyse ir kuriose ji tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai turi balsų daugumą arba gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti dominuojančią įtaką.

Tvarumo strategija – tai konkretūs tikslai ir prioritetiniai veiksmai, dėl kurių susitarta įgyvendinant „Civinity“ grupės svarbias aplinkosaugos, socialines ir valdymo sritis.

Darnaus vystymosi tikslai – tai 2015 m. visų Jungtinių Tautų narių pasiektas susitarimas dėl bendros pasaulio vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. Ji grindžiama 17 darnaus vystymosi tikslų, tarp kurių yra siekis užtikrinti taiką, gerovę ir visuotinę žmonijos bei planetos gerovę dabar ir ateityje, taip pat skatinti partnerystę šiems tikslams pasiekti.

Europos žaliasis kursas – tai 2019 m. gruodžio 11 d. Europos Komisijos pristatytas veiksmų planas, kuriuo siekiama, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju klimatui neutraliu žemynu, skatinant ekonomiką, gerinant žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę, rūpinantis gamta ir nepaliekant nė vieno nuošalyje.

Paryžiaus susitarimas – tai valstybių susitarimas, kuriuo siekiama sustiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitos keliamas grėsmes. Siekiama apriboti vidutinės Žemės temperatūros padidėjimą iki 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau siekti, kad vidutinė Žemės temperatūra padidėtų ne daugiau kaip 1,5 °C.

Tvarumo principai

„Civinity“ grupė apibrėžia savo poveikį tvarumui, sutelkdama dėmesį į keturias pagrindines strategines sritis:

 • kovos su klimato kaita priemonės. Energijos, reikalingos gaminiams ir paslaugoms teikti, kiekio mažinimas, kartu mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl įmonės veiklos, kiekį;
 • rūpinimasis darbuotojais. Saugios ir patogios darbo aplinkos sukūrimas, įvairių tobulėjimo galimybių suteikimas ir darbo bei procesų organizavimas siekiant užtikrinti darbuotojų pasitenkinimą ir gerovę. Teisingo atlygio, darbuotojų įgalinimo ir išlaikymo užtikrinimas;
 • paslaugų kokybė ir veiksmingumas. Teikti paslaugas naujoviškai, veiksmingai,taupant išteklius ir siekiant aukštos kokybės bei nuolatinio paslaugų tobulinimo, kad klientai gautų didesnę naudą;
 • gero valdymo praktika. Veiksmų siekiant užkirsti kelią korupcijai ir kyšininkavimui bei apsaugoti klientų, darbuotojų ir partnerių asmens duomenis ėmimasis. ESG aspektų įtraukimas į įmonių valdymo praktiką.

Savo strategine veikla „Civinity“ grupė taip pat siekia pozityviai prisidėti prie JT tvaraus vystymosi tikslų, daugiausia dėmesio skirdama šiems tikslams:

3 – gera sveikata ir gerovė

7 – nebrangi ir švari energija

8 – tinkamas darbas ir ekonomikos augimas

9 – pramonė, inovacijos ir infrastruktūra

10 – mažesnė nelygybė

13 – kovos su klimato kaita priemonės

16 – taika, teisingumas ir tvirtos institucijos

Organizacija įsipareigoja saugoti aplinką, žmones ir visuomenę, atsakingai valdydama savo veiklą, laikydamasi aplinkosauginių ir socialinių įsipareigojimų bei aktyviai dirbdama šiame dokumente aptartose srityse.

1.   Aplinkos sąlygos

„Civinity“ grupė prisideda prie Europos žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo, įsipareigodama iki 2050 m. sumažinti grynąjį išmetamo CO2 kiekį iki nulio.

1.1  Efektyvus energijos naudojimas 

Pagrindinis šios srities tikslas – sumažinti energijos, reikalingos gaminiams ir paslaugoms teikti, kiekį.

 • Biuro priežiūrai energiją perkame iš ekologiškų šaltinių.
 • Biuro apšvietimui naudojame LED energiją tausojančias sistemas.

1.2  Anglies dvideginio pėdsakas

 Norint sušvelninti klimato kaitos poveikį, labai svarbu stebėti išmetamo anglies dioksido kiekį. „Civinity“ grupei tai reiškia, kad reikia mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl įmonės veiklos, kiekį.

 • Siekiame stebėti savo anglies dioksido pėdsaką, skaičiuodami išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (1 ir 2 sritys) pagal ŠESD protokolą.
 • Esame pasiryžę iki 2050 m. pasiekti, kad visoje vertės grandinėje išmetamų ŠESD kiekis būtų lygus nuliui.
 • Mums garbė būti „Tech Zero UK“ nariais, patvirtinant savo įsipareigojimą siekti nulinio efekto.

2.   Socialinis aspektas

Toliau apžvelgiama „Civinity“ grupės pozicija dėl socialinių organizacijos aspektų. Mūsų tikslas – sukurti saugią ir patogią darbo aplinką darbuotojams. Siekiame suteikti įvairių tobulėjimo galimybių ir organizuoti darbą bei kitus procesus taip, kad būtų užtikrintas darbuotojų pasitenkinimas bei gerovė. Rūpindamiesi savo darbuotojais, užtikriname griežtą galiojančių įstatymų, taisyklių ir standartų laikymąsi bei taikome sąžiningo atlygio principus, kad išsaugotume darbuotojus.

2.1  Geros darbo sąlygos ir gerovė

Saugios ir patogios darbo aplinkos kūrimas yra vienas iš svarbiausių „Civinity“ grupės prioritetų. Taip pat įmonė daug dėmesio skiria darbo ir procesų organizavimui, kad užtikrintų darbuotojų pasitenkinimą bei gerovę.

 • Savo darbuotojams teikiame individualiai pritaikytus išmokų paketus. Tai apima, be kita ko, sveikatos draudimą, psichikos sveikatos programas / konsultacijas, papildomą mokymo biudžetą ir kt.

2.2  Mokymo ir tobulinimosi galimybės 

Vienas iš pagrindinių „Civinity“ grupės tikslų – suteikti galimybę visiems darbuotojams nuolat tobulinti savo įgūdžius. Tai darome įgyvendindami šias priemones:

 • visų darbuotojų mokymas darbo vietoje. Priklausomai nuo karjeros kelio ir darbo poreikių organizuojami individualūs, įmonių ir specializuoti mokymai.

2.3  Sveikata ir sauga

Mūsų tikslas – užtikrinti darbuotojų saugą, laikytis taisyklių ir procedūrų, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ar sužalojimų darbo ir viešosiose vietose. Todėl laikomės šių principų:

 • užtikriname tinkamą darbuotojų sveikatai ir saugai kylančios rizikos, susijusios su mūsų darbo veikla, kontrolę;
 • nuolat imamės priemonių, kad nelaimingi atsitikimai nepasikartotų;
 • mūsų procesai užtikrina, kad darbuotojai būtų apmokyti pagal naujausias taisykles bei atitiktų sveikatos ir saugos standartus.

2.4  Teisingas atlygis

„Civinity“ grupės tikslas – užtikrinti teisingą darbo užmokestį visiems darbuotojams ir partneriams bei papildomas paskatas pagal pasiektus rezultatus. Vadovaujamės šiais principais:

 • už vienodą darbą garantuojame vienodą atlygį ir nediskriminuojame dėl rasės, amžiaus, vaidmens, lyties, odos spalvos, religijos, kilmės šalies ar negalios;
 • laikomės visų vietoje galiojančių taisyklių ir reglamentų visais su darbo užmokesčiu susijusiais klausimais.

2.5  Darbuotojų įtraukimas ir įgalinimas

Siekiame įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimo procesus, užtikrinti galimybę priimti savarankiškus sprendimus ir suteikti jiems laisvę jais vadovautis. Siekdami tai užtikrinti, mes:

 • reguliariai apklausiame savo darbuotojus apie jų pasitenkinimą darbu ir nustatome strateginius tikslus jam gerinti;
 • užtikriname, kad mūsų darbuotojai galėtų ir būtų skatinami palaikyti mūsų tvarumo įsipareigojimus ir dalyvauti ten, kur pageidauja;
 • vykdome vidinės ambasadorystės programą, kuri leidžia darbuotojams įsitraukti į vidinę veiklą ir dalytis mintimis apie vidinius organizacinius procesus;
 • skatiname savarankiško sprendimų priėmimo procesą.

2.6  Darbuotojų išlaikymas ir įdarbinimas

Mūsų ilgalaikis tikslas – užkirsti kelią darbuotojų kaitai, pritraukti tinkamus kandidatus ir investuoti į ateities talentus.

 • Siekiame būti aukščiausios klasės darbdaviu, kuris pripažįsta kiekvieno darbuotojo ir vadovo potencialą bei tobulina jų įgūdžius ir kompetencijas organizuodamas reguliarius mokymus.
 • Nuolat rengiame darbuotojų kaitos mažinimo planus.
 • Bendradarbiaujame su vietos mokyklomis ir universitetais, kad ugdytume talentus.

3.   Ekonominis aspektas

Toliau apžvelgiama „Civinity“ grupės pozicija dėl mūsų ekonominio tvarumo. Mūsų tikslas – tvarus ir subalansuotas verslo vystymasis didinant paslaugų efektyvumą ir užtikrinant konkurencinį pranašumą teikiant aukštos kokybės paslaugas.

3.1  Teikiamų paslaugų efektyvumas 

Pagrindinis „Civinity“ grupės tikslas šioje srityje – teikti paslaugas naujoviškai, veiksmingai ir tausojant išteklius.

 • Siekiame užtikrinti išteklių (energijos, darbo jėgos, laiko) naudojimo veiksmingumą ir tvarumą visose operacijose.
 • Nuolat ieškome ir diegiame skaitmeninius sprendimus efektyvumui didinti.
 • Investuojame į įmones ir sprendimus, kurie mažina mūsų veiklos pėdsaką ir gerina mūsų tvarumo rodiklius.

3.2  Konkurencinis pranašumas (teikiamų paslaugų kokybė)

Vienas iš „Civinity“ grupės strateginių prioritetų – kokybiškas nuolatinis paslaugų tobulinimas, siekiant užtikrinti didesnę naudą klientams.

 • Stengiamės išlaikyti patikimus aukštus kokybės standartus, atitinkančius mūsų klientų reikalavimus.
 • Didelę reikšmę teikiame klientų pasitenkinimui ir siekiame, kad bendravimas su jais būtų aiškus bei veiksmingas.
 • Kuriame pridėtinę vertę savo klientams, siūlydami novatoriškas paslaugas, kurios padeda didinti klientų energijos vartojimo efektyvumą ir tvarumą.
 • Siekiame būti atsakingais bendruomenių, kuriose dirbame, nariais ir stengiamės atvirai ir sąžiningai įsitraukti į bendruomenės veiklą, kur bendradarbiavimas, socialinė įtrauktis ir įsiklausymas yra labai svarbūs.

4.   Valdymas

Plėtodama savo verslą, „Civinity“ grupė užtikrina tvarumą laikydamasi galiojančių įstatymų, taisyklių ir standartų bei saugodama savo klientų, darbuotojų ir partnerių asmens duomenis.

4.1  Atitiktis ir kova su korupcija

Plėtodama savo verslą, „Civinity“ grupė stengiasi laikytis visų atitinkamų įstatymų, gairių, normų ir taisyklių. Įmonė taiko nulinės tolerancijos kyšininkavimui ir korupcijai principą.

 • Užtikriname, kad būtų griežtai laikomasi galiojančių įstatymų, taisyklių, standartų ir vidaus bei išorės suinteresuotųjų šalių reikalavimų.
 • Teikiame pagalbą darbuotojams ir palaikome atvirą dialogą dėl „Civinity“ grupės etinių vertybių supratimo ir laikymosi.
 • Netoleruojame jokių korupcijos formų, nepriklausomai nuo jų pasireiškimo formos ar laipsnio.
 • Dedame visas pastangas, kad užkirstume kelią kyšininkavimui ir korupcijai santykiuose su savo tiekėjais, subrangovais bei kitais verslo partneriais.

4.2  Duomenų apsauga

„Civinity“ grupei labai svarbi klientų ir darbuotojų asmens duomenų, klientų ir trečiųjų šalių verslo duomenų apsauga ir saugumas.

 • Asmens ir verslo duomenis saugome taikydami griežtas vidaus apsaugos priemones ir politiką.
 • Užtikriname, kad būtų laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

5.   ESG principų įgyvendinimo priemonės

5.1  Įgyvendinimo priemonės 

Vadovaujantis šios Politikos principais, nustatomos svarbios aplinkosaugos, socialinės ir valdymo sričių temos, numatomi ESG tikslai ir formuluojami uždaviniai, kurie savaime integruojami į bendruosius „Civinity“ grupės verslo planus. Rezultatai periodiškai stebimi, o procesų auditas atliekamas vertinant veiklos rezultatus pagal vidaus ir išorės standartus.

„Civinity“ grupė įsipareigoja reguliariai peržiūrėti savo tvarumo veiklos poveikį aplinkai, socialinį ir ekonominį aspektus bei prioritetus (reikšmingumo vertinimas), atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir naujausią turimą mokslinę informaciją.

5.2  Atsakingi darbuotojai

Anoniminius pranešimus apie galimus ESG politikos pažeidimus galima pateikti el. paštu [email protected].

„Civinity“ grupė imasi visų priemonių, kad apsaugotų asmenis, pranešančius apie Politikos pažeidimus, nuo bet kokių neigiamų pasekmių: pirmiau nurodytu el. pašto adresu gali naudotis tik paskirtas darbuotojas, kuris įsipareigoja neatskleisti pranešančių asmenų tapatybės jokiems darbuotojams ar kitoms trečiosioms šalims.

Visus pranešimus apie galimus Politikos pažeidimus turi tinkamai išnagrinėti AB „Civinity“ paskirti asmenys.

6.   Baigiamosios nuostatos

 • Politika tvirtinama ir keičiama „Civinity“ grupės valdybos sprendimu.
 • AB „Civinity“ paskirtas darbuotojas yra atsakingas už kasmetinę politikos peržiūrą ir, jei reikia, jos naujinimą.
 • Kiekvienas „Civinity“ grupės darbuotojas yra atsakingas už ESG principų, išdėstytų „Civinity“ grupės tvarumo strategijoje, laikymąsi.
 • AB „Civinity“ paskirti darbuotojai yra atsakingi už šios Politikos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę.
 • Visi Grupės darbuotojai turi būti supažindinti su šia Politika ir kiekvienas iš jų privalo taikyti šios Politikos principus savo darbe.
 • Politika viešai skelbiama „Civinity“ grupės įmonių interneto svetainėse.
 • Politika taikoma tiek, kiek ji neprieštarauja ES teisės aktams ir (arba) kitiems galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.